Whatsapp 664 354 079 radio@radioaltea.com

Plenari_LogoACTIVITAT RESOLUTÒRIA:
1.- Presa coneixement renúncia Regidora Grup Municipal Compromís (4822/2017)
2.- Aprovació, si procedeix, presa possessió Regidor Grup Municipal Popular (4360/2017)
3.- Aprovació, si procedeix, esborrany acta sessió anterior.
4.- Aprovació, si procedeix, dictamen comissió informativa d’hisenda, especial de comptes i règim interior sobre resolució al·legacions modificació bases execució pressupost 2017 (3942/2017).
5.- Aprovació, si procedeix, moció Grup Municipal Cipal sobre ocupació via pública (4794/2017).
6.- Aprovació, si procedeix, desafectació bé domini públic (4816/2017)

ACTIVITAT DE CONTROL:
Donar compte resolucions Alcaldia des d’última sessió plenària ordinària (del 1417 a 1575/2017).
Donar compte Decret de l’Alcaldia Presidència número 1439/2017 composició Comissions Informatives

Precs i preguntes